Search
Close this search box.

REGULAMIN BETSIDE

I. Pojęcia

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z witryny betside.pl.
2. Serwis – serwis internetowy “Betside”, działający pod adresem https://betside.pl
3. Usługodawca – firma “AF-Pro” znajdująca się pod adresem Parallelweg 25, 3849ML Hierden, The Netherlands.
4. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz Usługodawcę.
5. Komunikacja Drogą elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail oraz formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 7. Serwis nie nakłania Usługobiorcy do hazardu ani gier losowych. W momencie zauważenia u Usługobiorcy uzależnienia od obstawiania, należy jak najszybciej skontaktować się z podmiotami, które pomagają wyjść z choroby.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  – urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  – połączenie z internetem,
  – dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony WWW udostępniane w języku HTML5.
  – włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  – włączoną obsługę plików Cookie.
 5. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  – bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  – bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  – podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  – podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 6. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Zasady rejestracji

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 6. Wymagania związane z rejestracją konta:
  – posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  – pełnoletność.
 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  – zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim,
  – Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 11. Usuwanie konta:
  – każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu,
  – Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie,
  – Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi “Newsletter”

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  – posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  – podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  – weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  – wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail.
 6. Zakres usługi Newsletter:
  – powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  – powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe).
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  – Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi,
  – Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail,
  – Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  – formularz kontaktowy,
  – komentowanie wpisów i artykułów,
  – dodawanie własnych artykułów (Liga Typerów).
 2. Serwis nie udostępnia żadnych danych kontaktowych Usługobiorcy.
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  – zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  – zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  – zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załączniku “Polityka Prywatności“, stanowiąca integralną część Regulaminu.
 4. Dane zbierane automatycznie:
  a) Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  – adres IP,
  – typ przeglądarki,
  – rozdzielczość ekranu,
  – przybliżona lokalizacja,
  – otwierane podstrony serwisu,
  – czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
  – rodzaj systemu operacyjnego,
  – adres poprzedniej podstrony,
  – adres strony odsyłającej,
  – język przeglądarki,
  – prędkość łącza internetowego,
  – dostawca usług internetowych
  – anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics: płeć, wiek, oraz zainteresowania.
  b) Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
  c) Dane zbierane podczas rejestracji:
  – nazwa użytkownika, adres e-mail.
  – w przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.
  d) Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  – adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Warunki konkursu Liga Typerów

 1.  Liga Typerów jest comiesięcznym konkursem rankingowym skierowanym do Usługobiorców znajdujących się na terenie Polski. 
 2. Konkurs polega na typowaniu spotkań przedmeczowych każdej dziedziny sportu i publikowania propozycji w postaci zdjęć kuponów w Serwisie wraz z ewentualną analizą.
 3. Konkurs rozpoczyna się w pierwszym dniu każdego miesiąca, a kończy w ostatnim dniu tego samego miesiąca.
 4. W konkursie udział mogą wziąć tylko osoby, które w całości wypełniły formularz rejestracyjny
 5. Konkurs Ligi Typerów przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich.
 6. Udział w Lidze Typerów odbywa się na podstawie przygotowanych przez Usługodawcę zasad. 
 7. Liga Typerów to tylko i wyłącznie zabawa, w której nikt nie gra za prawdziwe pieniądze. Usługobiorca bierze udział w Lidze, udostępniając propozycje kuponów przedmeczowych.
 8. Udział w Lidze Typerów jest bezpłatny.
 9. Wzięcie udziału w Lidze Typerów oznacza akceptację regulaminu.
 10. Fundatorami nagród są legalnie zarejestrowane przez Ministerstwo Finansów Zakłady Bukmacherskie:
  – LV BET zezwolenie nr PS4.6831.9.2016.EQK;
  – eWinner zezwolenie nr PS4.6831.29.2017;
  – BETFAN zezwolenie nr PS4.6831.3.2018;
  – Betclic zezwolenie nr PS4.6831.11.2017.
 11. Organizatorem Ligi Typerów jest Usługodawca.
 12. Zabronionym jest tworzeniem więcej niż jednego konta.
 13. Nazwa konta Usługobiorcy nie może zawierać słów wulgarnych, niepoprawnych politycznie oraz naruszających zasady netykiety.
 14. W przypadku nadużyć ze strony Usługobiorcy, Usługobiorca ma prawo zamknąć/usunąć konto z podaniem do tego przyczyny, zawartej w wiadomości drogą elektroniczną.
 15. W miesiącu maju Usługodawca przewidział nagrody w wysokości 5000 PLN w bonusach.
 16. Zasady obrotu nagrody w postaci bonusu określa Bukmacher.
 17. Usługodawca nie nakłania Usługobiorcy do skorzystania z nagrody oraz gry na portalu bukmacherskim. Są to tylko nagrody bonusowe, które Bukmacher przypisuje wygranej osobie. 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć profilowych zwycięzców w celach marketingowych.
 19. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na inną lub na realną gotówkę. 
 20. Usługodawca przewidział punktację rankingową za określone niżej warunki:
  – zdjęcie niezagranego kuponu przedmeczowego – 10 Punktów Typera,
  – zdjęcie zagranego kuponu przedmeczowego ze stawką minimum 10 PLN – 30 Punktów Typera,
  – dodanie analizy składającej się z minimum 100 słów – 10 Punktów Typera,
  – założone konto w LV BET – 100 Punktów Typera,
  – założone konto w eWinner – 100 Punktów Typera,
  – założone konto w BETFAN – 100 Punktów Typera,
  – założone konto w Betclic – 100 Punktów Typera,
  – nietrafienie kuponu – 0 Punktów Typera,
  – trafiony kupon – kurs na kuponie * 100 – 100 = x Punktów Typera.
 21. Nagrody w każdym miesiącu rozpisane są na podstronie “Nagrody“.
 22. Zdjęcie kuponu dodane przez Usługobiorcę musi być przycięte do widoczności tylko i wyłącznie samego kuponu. W przeciwnym wypadku kupon nie będzie się kwalifikował do Ligi Typerów.
 23. Usługobiorca może dodać tylko jeden kupon dziennie.
 24. Punktacja za założone konto oznacza weryfikację, czy zarejestrowany w Serwisie Usługobiorca posiada konto u danego bukmachera. Po weryfikacji następuje dodanie Punktów Typera do konta Usługobiorcy. Wówczas, punkty te są dodawane w pierwszym dniu każdego miesiąca Ligi Typerów.
 25. Zakazuje się dodawania przez Usługobiorcę kuponów oraz analiz skomponowanych przez inne osoby/podmioty. Zweryfikowanie takiego działania skutkować będzie stałem zawieszeniem konta Usługobiorcy.
 26. Kupony oraz analizy Usługobiorca podane po kliknięciu w przycisk “Dodaj Typ” lub “+” (na wersjach mobilnych przeglądarek).
 27. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne oraz przerwy w dostępie Serwisu.
 28.  Zatwierdzenie wysłania postu przez Usługobiorcę wyklucza możliwość jakiejkolwiek edycji.
 29. Mecze znajdujące się na kuponie muszą się odbywać co najmniej 15 minut przed publikacją kuponu Usługobiorcy.
 30. Nagrody będą wypłacone do 14 dni każdego kolejnego miesiąca.
 31. Kontakt ze zwycięzcami nastąpi drogą elektroniczną (e-mail). Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody, jeśli Usługobiorca nie odpisze na wiadomość po upłynięciu 7 dni.
 32. Powyższy regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady udziału w Lidze Typerów.

X. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  – używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  – wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected],
 9. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

ostatnia edycja: 02.05.2021

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.